اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه

 آمار

ردیف  

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

نوع همکاری

1

محمدرضا حیدری

مربی

تمام وقت

2

افشین غنی زاده

استاد یار

تمام وقت

3

سیدحامد فیض جوادیان

استاد یار

تمام وقت

4

     حسین ویسی پور               

مربی

تمام وقت

ریاضی

1

بیژن اروجی

مربی

تمام وقت

2

عباس طاهرپور

مربی

تمام وقت

3

مسعود باغفلکی

استادیار

تمام وقت

4

عباس قماشی

استادیار

تمام وقت

5

معصومه عباسی

استادیار

تمام وقت

6

نورالدین پرندین

استادیار

تمام وقت

7

صدیقه حسینی

استادیار

تمام وقت

8

پرستو زنگنه مهر

استادیار

تمام وقت

9

بنفشه ویسی

استادیار

تمام وقت

 

10

فرود پروانه

استادیار

تمام وقت

 

11

فرزاد طهمورثی

مربی

تمام وقت

12

سعید شاه قبادی

استادیار

تمام وقت

فیزیک

2

آرش بوچانی

استادیار

تمام وقت

3

مصیب ناصری

دانشیار

تمام وقت

4

برهان ارغوانی نیا

استادیار

تمام وقت

5

سیداحسان سبحانی

مربی

تمام وقت

6

نگین فتاحی

استادیار

تمام وقت

7

سحر رضایی

استادیار

تمام وقت

8

سجاد پارسامهر

استادیار

تمام وقت

  شیمی

1

کیوان قدرتی

استادیار

تمام وقت

2

آرش باباخانیان

استادیار

تمام وقت

 

3

سرور صادقی

استادیار

تمام وقت

4

شهین احمدی

استادیار

تمام وقت

5

روناک رفیع پور

استادیار

تمام وقت

6

فرهاد گلمحمدی

استادیار تمام وقت
زیست شناسی

1

سارا شریفی

استادیار

تمام وقت

2

گلاویژ محمودی

استادیار

تمام وقت

3

بیتا زاجی

مربی

تمام وقت

زمین شناسی

1

سجاد افضلی

استادیار

تمام وقت

2

زهرا آرام

استادیار

تمام وقت

3

روناک گرواند

مربی

تمام وقت