اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه

 آمار

ردیف  

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

نوع همکاری

1

محمدرضا حیدری

مربی

تمام وقت

2

افشین غنی زاده

مربی

تمام وقت

3

سیدحامد فیض جوادیان

استاد یار

تمام وقت

4

     حسین ویسی پور               

مربی

تمام وقت

ریاضی

1

بیژن اروجی

مربی

تمام وقت

2

عباس طاهرپور

مربی

تمام وقت

3

مسعود باغفلکی

استادیار

تمام وقت

4

عباس قماشی

استادیار

تمام وقت

5

معصومه عباسی

استادیار

تمام وقت

6

نورالدین پرندین

استادیار

تمام وقت

7

صدیقه حسینی

استادیار

تمام وقت

8

پرستو زنگنه مهر

استادیار

تمام وقت

9

بنفشه ویسی

استادیار

تمام وقت

 

10

فرود پروانه

استادیار

تمام وقت

 

11

فرزاد طهمورثی

استادیار

تمام وقت

12

سعید شاه قبادی

استادیار

تمام وقت

13

حمید رضا کاشفی

   
فیزیک

1

حیدر خسروی

دانشیار

تمام وقت

2

آرش بوچانی

استادیار

تمام وقت

3

مصیب ناصری

دانشیار

تمام وقت

4

برهان ارغوانی نیا

مربی

تمام وقت

5

سیداحسان سبحانی

مربی

تمام وقت

6

نگین فتاحی

استادیار

تمام وقت

7

سحر رضایی

مربی

تمام وقت

8

سجاد پارسامهر

مربی

تمام وقت

9

لاله روزبان

مربی

تمام وقت

  شیمی

1

محمد باقر قلیوند

استاد

نیمه وقت

2

ناهید حق نظری

استادیار

نیمه وقت

3

کیوان قدرتی

استادیار

تمام وقت

4

آرش باباخانیان

استادیار

تمام وقت

 

5

سرور صادقی

استادیار

تمام وقت

6

شهین احمدی

استادیار

تمام وقت

7

روناک رفیع پور

استادیار

تمام وقت

8

فرهاد گلمحمدی

   
مهندسی شیمی

1

فرهاد سلیمی

استادیار

تمام وقت

 

2

فائزه محمدی

مربی

تمام وقت

 

علوم تجربی

1

سارا شریفی

استادیار

تمام وقت

2

گلاویژ محمودی

استادیار

تمام وقت

3

بیتا زاجی

مربی

تمام وقت