چارت درسی  دانشکده علوم و پایه
   
مهندسی شیمی -کارشناسی*
مهندسی شیمی -صنایع غذایی -کارشناسی ناپیوسته
مهندسی شیمی -صنایع شیمیایی -کارشناسی ناپیوسته*
زیست شناسی -بیولوژی -کارشناسی
شیمی محض -کارشناسی*
شیمی -فناوری اطلاعات -کارشناسی*
شیمی کاربردی -کارشناسی*
فیزیک اتمی -کارشناسی
فیزیک هسته ایی -کارشناسی
فیزیک حالت جامد-کارشناسی ارشد*
فیزیک اتمی مولوکولی -کارشناسی ارشد*
فیزیک -دکتری
ریاضی کاربردی -کارشناسی ارشد*
ریاضی کاربردی -کارشناسی
شیمی تجزیه-کارشناسی ارشد*
مهندسی شیمی بیوتکنولوژی -کارشناسی ارشد*
آمار-کارشناسی
فیزیک حالت جامد -کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع تکنولوژی صنایع شیمیایی -کارشناسی ناپیوسته
مهندسی شیمی -صنایع غذایی -کارشناسی ارشد*
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی و ملکولی -ژنتیک
کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی و ملکولی
کارشناسی پیوسته زیست شناسی -میکروبیولوژی
کارشناسی شیمی دارویی
کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی