رییس اداره آموزش و دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه          

 

نام و نام خانوادگی: حسین نجفی

تلفن دفتر: 08317243181  داخلی (2446)