معرفی ریاست دانشکده علوم پایه


نام و نام خانوادگی :  فرهاد گل محمدی 
  
پست الکترونیک شخصی :  golmohammadifarhad@gmail.com 


شماره تماس محل کار :   

گروه آموزشی :  شیمی علوم پایه 

رشته :  شیمی- شیمی فیزیک 

دانشکده :  دانشکده علوم پایه 

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری 

مرتبه علمی :  استاد یار 

 

جهت مشاهده رزومه ایشان اینجا کلیک نمایید.