معرفی ریاست دانشکده علوم پایه


نام و نام خانوادگی :  عباس طاهر پور
  
پست الکترونیک شخصی :
abbastaherpour@iauksh.ac.ir 


شماره تماس محل کار :   

گروه آموزشی : ریاضی

رشته :  ریاضی

دانشکده :  دانشکده علوم پایه 

آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری 

مرتبه علمی :  مربی