معرفی ریاست دانشکده علوم پایه


نام و نام خانوادگی :  بیژن اروجی
  
پست الکترونیک شخصی :  
bijanorouji@yahoo.com 


شماره تماس محل کار :   

گروه آموزشی : ریاضی

رشته :  ریاضی

دانشکده :  دانشکده علوم پایه 

آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری 

مرتبه علمی :  مربی